Exkurze deváťáků do Terezína

V úterý 14. 5. 2019 se žáci 9. ročníků naší školy vydali na exkurzi do Terezína, aby si přímo na místě doplnili své znalosti o holocaustu a lépe pochopili, co zažívali lidé nesmyslně pronásledovaní nacistickým Německem v době 2. světové války. Exkurzi jsme začali prohlídkou pietního Národního hřbitova a pokračovali jsme v Malé pevnosti, kde za války byla věznice gestapa, v níž byla vězněna například Milada Horáková a další Češi, kteří se zapojili do protinacistického odboje. Průvodce nás provedl vězeňskými celami, samotkami, chodbou k popravišti, prošli jsme si i místní muzeum.

Poté jsme přešli do hlavní pevnosti, která sloužila za 2. světové války jako židovské ghetto. V původních kasárnách krásné barokní pevnosti, vybudované v roce 1790 Josefem II. a pojmenované po jeho matce, císařovně Marii Terezii, byli vězněni Židé nejen z protektorátu, ale i z Německa, Dánska, Nizozemí. Hrozné podmínky, ve kterých v ghettu žili, nám přiblížila expozice v Magdeburských kasárnách - replika ubikace, výstava kreseb či připomínka divadla.

V další části exkurze jsme viděli krematorium za hranicemi ghetta, kolumbárium či židovskou modlitebnu. Někteří ještě v závěru prošli Muzeum ghetta v bývalé terezínské škole, kde byly vězněny židovské děti. Zde jsou vystaveny slavné dětské kresby, zachycující život v ghettu i touhu po svobodném životě.

Martina Kaslová