Nová vize, nové logo, nová škola

V uplynulém školním roce vedení školy vytvořilo ve spolupráci s pedagogickým sborem, žáky, rodiči, zástupci zřizovatele a partnery školy zcela novou vizi, kterou se v následujícím období bude škola naplňovat. Nová vize je formulovaná prostřednictvím 10 hesel, každé z nich představuje jednu z významných oblastí, na kterou se při své činnosti škola usilovně zaměřuje.

Realizací nové koncepce se naše škola stává školou otevřených možností, která vzdělává a vychovává žáky v bezpečném a motivujícím prostředí a připravuje je k úspěšnému životu v neustále se proměňujícím světě. Cílem je naučit žáky aplikovat vědomosti, komunikovat, zdůvodňovat, kriticky myslet, identifikovat problémy a hledat optimální strategie pro jejich řešení, respektovat individualitu druhých, pomáhat, pracovat s moderními informačními a komunikačními prostředky. To znamená maximálně naplňovat potenciál žáků a vybavit každého z nich vším potřebným pro spokojený a radostný život.

Jedním z kroků naplnění nové vize je vytvoření tří nových variant školního vzdělávacího programu a umožnit tak žákům při vstupu na druhý stupeň základního vzdělávání se rozvíjet v oblastech jejich zájmu. Proto od školního roku 2020/21 nabízíme žákům budoucích šestých tříd se přihlásit do jedné z následujících profilových tříd:

   třída s rozšířenou výukou jazyků

   třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy

   třída s rozšířenou výukou informatiky

Zároveň si Vám dovolujeme představit nové logo školy, které reprezentuje výše popsanou transformaci - „novou“ Základní školu Glowackého.