Informatika

Pro školní rok 2018/19 jsme provedli revizi našeho Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ a aktualizovali jeho obsah zejména vzhledem k profilaci školy – zaměření na rozšířenou výuku informatiky.

Koncepce vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií na naší škole má nyní nadčasový charakter. Reflektuje výzvy neustále se měnícího světa a svým pojetím umožňuje žákům připravit se pro reálný život v aktuálních společenských podmínkách. 

Předmět „Informační a komunikační technologie“ je vyučován v 5., 6., 7. a 8. ročníku v časové dotaci 1 hodiny týdně a v 9. ročníku 2 hodin týdně.

Obsah předmětu je zaměřen na získání a prohloubení dovedností ovládat digitální technologie, na způsoby získávání, prezentování a ověřování věrohodnosti informací, využívání informačních systémů, zásady komunikace v digitálním prostředí, na dodržování základních typografických, estetických a bezpečnostních pravidel. Předpokládá využívání algoritmického myšlení a programových postupů. Zahrnuje aplikaci ICT v rámci ostatních předmětů, metody řízeného objevování, samostatné řešení úkolů a projektové formy výuky.

Od školního roku 2018/19 umožňujeme žákům 5. tříd se přihlásit do třídy s rozšířenou výukou informatiky, u které byla v učebním plánu navýšena časová dotace předmětu o jednu hodinu týdně v 6. ročníku. Školní vzdělávací program pro třídu s rozšířenou výukou informatiky zahrnuje integraci obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a vzdělávacího obsahu ostatních vzdělávacích oblastí. Samostatně je věnována pozornost implementaci digitálních technologií do předmětů spadajících do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda (7. ročník) a Matematika a její aplikace (8. ročník).

Inovované pojetí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie v ŠVP a rozšířená výuka informatiky umožňují žákům získat takové znalosti a dovednosti, které budou předpokladem k tomu, aby se digitální technologie postupně staly jejich prostředkem vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělávání a zároveň nástrojem celoživotního vzdělávání a seberealizace.

Výuka předmětu zároveň zahrnuje speciální modul zaměřený na technické vzdělávání žáků základních škol, který je výstupem projektu EU "Polytechnická hnízda pro Prahu".

Od září 2018 navázala naše škola spolupráci s Katedrou informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.