Základní informace

Přípravná třída

Zřizuje se podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jeho novela v roce 2019 změnila pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Nově platí, že se v přípravné třídě základní školy mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky.

Zásady pro zřízení přípravné třídy

Ve škole je možné zřídit přípravnou třídu, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Nevyšší přípustný počet žáků v přípravné třídě je 15. Toto omezení je dáno z důvodu potřeby zajištění individuálního přístupu učitele k žákům se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, s vadou řeči, se sníženou schopností koncentrace, s grafomotorickými obtížemi, se sníženou koordinací pohybu, případně s jiným znevýhodněním. Pouze individuální přístup učitele může být pro část žáků cestou k vyrovnání jejich vývoje a připravenosti pro úspěšné zvládnutí první třídy.

Přípravná třída nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním znevýhodněním, nesupluje ani činnost mateřské školy.

Zaměření výchovně-vzdělávacího procesu

Přípravná třída obecně, nejinak je tomu na naší škole, se zaměřuje zejména na všeobecnou přípravu a rozvoj žáků. Systematicky jsou rozvíjeny potřebné dovednosti a návyky. Zásadní je rozvoj řečových dovedností, sociálních a komunikačních dovedností, hrubé i jemné motoriky. Prostor je věnován i rozvoji návyků sebeobsluhy, hygieny a samostatnosti, časové a prostorové orientace, početní představivosti, hudebního a výtvarného projevu, postupně je prodlužována doba koncentrace na plnění úkolu.

Organizační informace

V přípravné třídě naší školy probíhá výuka od 8:00 do 11:40. Byť se přípravná třída nezahrnuje do povinné školní docházky, po přijetí žáka do přípravné třídy je jeho docházka povinná. Pro přípravnou třídu je vedena třídní kniha. Případnou nepřítomnost žáka je zákonný zástupce povinen omlouvat v souladu se školním řádem.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče hradí pracovní sešity a pomůcky pro výchovně – vzdělávací činnost. Děti se neklasifikují známkou, užívá se slovní hodnocení, hodnocení razítkem, obrázkem. Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte, tedy je přihlíženo k jeho schopnostem a věku.

Žáci přípravné třídy mohou navštěvovat ranní i odpolední školní družinu a stravovat se ve školní jídelně. Stravné se hradí dle ceníku.

Výuka probíhá ve třídě vybavené ergonomickým nábytkem, potřebnými didaktickými pomůckami, které jsou stále doplňovány, interaktivní tabulí a kobercem pro relaxaci a volnou hru. Třída je situována v přízemí školy, v blízkosti šaten a sociálního zařízení, ze třídy je možný přímý vstup na terasu vybavenou herními prvky z přírodních materiálů. Pro výchovně-vzdělávací činnost jsou využívány i ostatní prostory a vybavení školy, např. tělocvična, školní divadlo, atrium a okolí školy.