Zápis do 1. tříd

Platná pravidla při přijímání žáků do 1. tříd

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz – odkaz Školství, Dokumenty pro ZŠ, OZV hl. m. Prahy č.13/2014 Sb.,
o školských obvodech základních škol. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

 

Průběh zápisu

Kdo musí přijít?
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 nebo s dětmi po odkladu školní docházky pro školní rok 2018/19. Tiskopisy žádostí je možné stáhnout a vytisknout v sekci dokumenty ke stažení. Dítě nemusí být u zápisu osobně přítomno, ale doporučujeme přijít i s ním.

Co s sebou?
Potřebujete svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě odlišného trvalého bydliště dítěte je nutné doložit potvrzení o trvalém pobytu dítěte na adrese uvedené v žádosti o přijetí. Pokud si vyplníte žádost k přijetí a souhlas se zpracováním osobních údajů doma, přineste je.

Zápis bude probíhat ve dnech 1. 4. 2019 od 14:00 do 18:00 (1. kolo) a 8. 4. 2019 od 14:00 do 16:00 (2. kolo).

Na zápis 1. 4. 2019 se můžete přihlásit na předem určený čas od 11. 3. 2019 na webových stránkách školy pomocí elektronického rezervačního systému. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Pokud se nebudete moci dostavit 1. 4. 2019, můžete tak učinit v náhradním termínu 8. 4. 2019 (zde již rezervační systém k dispozici nebude).

Zákonný zástupce dostane registrační číslo pro své dítě,  vyplní připravený zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte (pokud tak neučinil doma), může si promluvit s paní učitelkou, poradit se např. o odkladu, požádat o zařazení do 1. třídy s dalšími kamarády z mateřské školy atd. Mezitím si může dítě pohrát v připravené herně.

Poté se rodič s dítětem odebere do připravené třídy, kde bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. Připravené aktivity zaberou přibližne 20 minut.

Po zapsání do seznamu, vyplnění žádosti a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet.


Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
 • Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Glowackého 6/555, Praha 8 a rozhoduje o něm MHMP.
 • Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Ředitelka  ZŠ Glowackého stanoví následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách školy.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle následujících kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu,
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 8, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte -  v žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

Spádový obvod ZŠ Glowackého

Bukolská  Lehnická Sopotská
Bydhošťská  Lešenská Sosnovecká
Čimická – lichá č. 43, 53, 61, sudá – č. 92 – 106 Lindavská Štětínská
Dřínová  Lodžská – sudá č. 8 – 18 Tařicová
Dunajecká Lublinská Těšínská
Gdaňská Nad Vavrouškou Toruňská
Glowackého Notečská Velká skála
Hnězdenská Olštýnská Vratislavská
K Haltýři Opolská Vřesová
K Velké skále Podhajská pole  
Krosenská Poznaňská  

 

 

Informace pro zákonné zástupce k možnosti podat žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud o odklad žádáte, je třeba podle  Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 37 odst. 1 doložit písemnou žádost zákonného zástupce dítěte doporučujícím posouzením:

 1. školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, pedagogické centrum apod.)
 2. odborného lékaře (např. pediatr, logoped apod.) nebo klinického psychologa

Zároveň je třeba u zápisu odevzdat vyplněné žádosti:

 1. žádost o přijetí do 1. ročníku
 2. žádost o odklad povinné školní docházky

Můžete se obracet na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Praze 8, Glowackého 6/555 (areál ZŠ Glowackého) – tel. 286 882 368, 286 585 191.

Zápis dítěte do 0. ročníku se uskuteční dne 15. 5. 2019. Pro přijetí dítěte do přípravné třídy neplatí stejná kritéria jako pro přijetí do 1. ročníku, zde není spádovost rozhodující. Přijetí je zcela v kompetenci ředitele školy. (viz. Přípravná třída)

 

Žádost o přijetí do 1. ročníku

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky