Základní informace

Platná pravidla při přijímání žáků do 1. tříd

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz – odkaz Školství, Dokumenty pro ZŠ, OZV hl. m. Prahy č.13/2014 Sb., o školských obvodech základních škol. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na webových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.


Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Logo školy Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
Logo školy Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Logo školy Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
Logo školy Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
Logo školy Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

Logo školy Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Logo školy Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
Logo školy Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
Logo školy Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Glowackého 6/555, Praha 8 a rozhoduje o něm MHMP.
Logo školy Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Ředitelka  ZŠ Glowackého stanoví následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách školy.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.

Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle následujících kritérií:

  1) děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 v příslušném školském obvodu základní školy,
  2) děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  3) děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8 z jiného školského obvodu,
  4) děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 8, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
  5) děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8 (včetně dětí s platnou nájemní smlouvou ve spádové oblasti).

Žáci budou přijímání postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2. až 5. kritéria.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte -  v žádosti o přijetí v den zápisu do první třídy.

Pokud dojde v jednom z kritérií (1-5) k překročení limitů, budou dotčení žáci zařazeni do veřejného losování, na jehož základě budou následně obsazeny zbývající volná místa.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

Spádový obvod ZŠ Glowackého

Bukolská  Lehnická Sopotská
Bydhošťská  Lešenská Sosnovecká
Čimická – lichá č. 43, 53, 61, sudá – č. 92 – 106 Lindavská Štětínská
Dřínová  Lodžská – sudá č. 8 – 18 Tařicová
Dunajecká Lublinská Těšínská
Gdaňská Nad Vavrouškou Toruňská
Glowackého Notečská Velká skála
Hnězdenská Olštýnská Vratislavská
K Haltýři Opolská Vřesová
K Velké skále Podhajská pole  
Krosenská Poznaňská  

 

Školské obvody základních škol
zřízených městskými částmi hl. m. Prahy

  Vyhláška o školských obvodech základních škol

 

Informace pro zákonné zástupce k možnosti podat žádost o odklad povinné školní docházky

Pokud o odklad žádáte, je třeba podle  Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 37 odst. 1 doložit písemnou žádost zákonného zástupce dítěte doporučujícím posouzením:

Logo školy školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, pedagogické centrum apod.)
Logo školy odborného lékaře (např. pediatr, logoped apod.) nebo klinického psychologa

Zároveň je třeba u zápisu odevzdat vyplněné žádosti:

Logo školy Přihláška k zápisu k povinné školní docházce
Logo školy Žádost o odklad povinné školní docházky

K případnému zajištění doporučujícího posouzení můžete využít služeb Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 8, Glowackého 549/7 (tel.: 286 585 191, 286 882 368; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zápis dítěte do 0. ročníku se uskuteční dne 15. 5. 2023. Pro přijetí dítěte do přípravné třídy neplatí stejná kritéria jako pro přijetí do 1. ročníku, zde není spádovost rozhodující. Přijetí je zcela v kompetenci ředitele školy. (viz. Přípravná třída)