Stanovení podmínek omezeného provozu školy od 3. 5. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 a na základě vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních je povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol v rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu. V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a manuály Ministerstva školství je provoz školy od 3. 5. 2021 upraven následujícím způsobem:

I. Rotační výuka (střídání celých třídních kolektivů po týdnu):

6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C – prezenční výuka zahájena dne 3. 5. 2021 (navštěvují školu v sudé týdny)

7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 9. A, 9. B, 9. C – prezenční výuka zahájena dne 10. 5. 2021 (navštěvují školu v liché týdny)

1. stupeň – pokračuje v rotaci a režimu platném od 12. 4. 2021 (viz ZDE)

Logo školy Ranní příchod do školy je v dny realizace preventivního testování žákům umožněn od 7:30 do 7:45.

Žáci 0. – 2. ročníku (pondělí) se před budovou školy řadí na fialových puntíkách.
Žáci 3. – 5. ročníku (pondělí) se před budovou školy řadí na zelených puntíkách.
Žáci 6. – 9. ročníku (pondělí a čtvrtek) se před budovou školy řadí na růžových puntíkách.

V ostatní dny je ranní příchod do školy žákům umožněn od 7:40 do 7:55.

Žáci (včetně doprovodu) před budovou školy dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy až na základě výzvy pana školníka a v prostoru šaten se řídí pokyny pověřených zaměstnanců školy. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují nastavená zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Logo školy Zákonní zástupci (viz Školní řád) jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respirační infekce či jakékoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školy vyslán. Pokud při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěn a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout. V případě, že žák trpí alergií nebo jiným chronickým onemocněním, zákonný zástupce je povinen na žádost školy předložit potvrzení od praktického lékaře.

Logo školy Prezenční výuka je realizována dle platného rozvrhu. První týden osobní přítomnosti žáků je uzpůsoben tak, aby organizace a náplň vyučování umožnila žákům úspěšnou aklimatizaci na školní prostředí. V tomto týdnu žáci nebudou zkoušeni, testováni ani za případné nedostatky či neúspěch negativně klasifikováni.

Logo školy Žáci 2. stupně, kteří se v rámci rotačního režimu vzdělávají distančně, se i nadále řídí platným rozvrhem, v němž jsou stanoveny a přesně specifickými příznaky vymezeny vyučovací hodiny:

Distanční výuka označené zeleným puntíkem určují vyučovací hodiny, které se uskuteční živým vstupem pedagoga (online vyučovací hodina v MS Teams).
Samostatná práce označené fialovým puntíkem určují vyučovací hodiny, na které je žákům zadána v modulu Domácí úkoly samostatná práce.

Hodiny, které nejsou označeny žádným příznakem, se týkají předmětů výchovně zaměřených (tj. výchov) a jejich výuka je řešena dlouhodobými projektovými úkoly s výrazným motivačním charakterem.

II. Preventivní antigenní testování

Logo školy Osobní přítomnost žáka ve škole je podmíněna antigenním preventivním testováním, které bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní. Test si provede na základě pokynů pověřeného pracovníka školy žák samotný.

Test LEPU Rapid (viz instruktážní video MŠMT)

Test SINGCLEAN (viz instruktážní video MŠMT)

Logo školy Preventivní antigenní testování žáků 1. stupně se uskuteční jednou týdně vždy v pondělí a testování žáků 2. stupně se bude konat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek neprodleně po příchodu žáků do školy v určených a viditelně označených prostorách budovy školy (žáci se řídí směrovými šipkami).

Logo školy Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Logo školy Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování nebo odmítnutí dodržování nastavených zpřísněných hygienických opatření (nošení odpovídající ochrany úst a nosu), škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nebude zajišťovat žákovi distanční způsob vzdělávání (§ 184a odst. 1 školského zákona). Škola (třídní učitel a ostatní vyučující) však v takovém případě poskytne přiměřenou formu studijní podpory (např. týdenní přehled učiva, zadání samostatné práce apod.) prostřednictvím nastavených komunikačních kanálů (elektronický systém Bakaláři, webová aplikace Škola v pyžamu, komunikační platforma MS Teams).

Logo školy V případě, že se žák nezúčastnil testování v určený den, tuto skutečnost je povinen první den jeho přítomnosti neprodleně po svém příchodu do školy nahlásit dohledu v šatnách. Následně samotestování provede pod dohledem pověřené osoby. Dále se v týdnu prezenční výuky účastní testování v tomu určených dnech s ostatními žáky.

Logo školy Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v prostorách školní šatny.

Logo školy Testování se neúčastní žáci, kteří jsou aktuálně v ochranné lhůtě, tj. prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19 a od provedení testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní a prokáží se vytištěným výsledkem pozitivního testu pedagogickému dohledu v testovací místnosti před zahájením každého testování.

Logo školy Dále testováni nebudou žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů. Negativní výsledek uskutečněného testu žák doloží v listinné podobě dohledu v testovací místnosti před zahájením každého testování.

Logo školy Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Logo školy V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola se dále řídí pokyny, které vyplývají z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN a Manuálu MŠMT Testování ve školách

Logo školy Další podrobné informace o preventivním antigenním testování ve školách naleznete na Informačním webovém portálu MŠMT. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců ve škole jsou zveřejněny ZDE.

Logo školy Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů (GDPR) v souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 ve škole naleznete ZDE.

III. Školní stravování

Logo školy Žáci, kteří se dle rotačního harmonogramu účastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášený. Pro objednávání a odhlašování obědů platí pravidla stanovená Řádem školní jídelny.

Logo školy Žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, budou z důvodu zajištění aktuálních hygienických nařízení obědy vydávány výdejovým okénkem u postranního vchodu jídelny z nákladové rampy a to vždy mezi 11:30 – 14:00 hod. Oběd bude připraven k vyzvednutí v jednorázovém termoobalu bez polévky. Při čekání na výdej oběda je nutné dodržovat rozestupy a povinnost mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu. Tito žáci mají obědy automaticky odhlášeny a v případě, že žáci distančně se vzdělávající mají zájem o odebírání obědů, je potřeba, aby si oběd včas přihlásili v systému strava.cz.