Klasifikační řád

1. stupeň  
 
2. stupeň  
Český jazyk Matematika
Cizí jazyky Dějepis
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Tělesná výchova
Výtvarná a hudební výchova
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Informační a komunikační technologie
 
Pracovní činnosti
 

 

Řády školy

Školní řád

Stanovení podmínek a pravidel vzdělávání žáků distančním způsobem
Klasifikační řád
 
Výchovná opatření
 
Vnitřní řád školní družiny

 

Mestska cast Praha 8
Ministerstvo ?kolství, mláde?e a t?lovýchovy
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Evropské strukturální a investi?ní fondy
Pro?koly.cz
Madio, s.r.o.
?esko-n?mecký fond budoucnosti
Tacofoti.cz
Ovoce a zelenina do ?kol
Bona Helpo, s.r.o.
Laktea, o.p.s.
Fond Sidus