Klasifikační řád

1. stupeň  
 
2. stupeň  
Český jazyk Matematika
Cizí jazyky Dějepis
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Tělesná výchova
Výtvarná a hudební výchova
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Informační a komunikační technologie
 
Pracovní činnosti