Školní speciální pedagog

Základní informace

Na naší základní škole působí školní speciální pedagožky – Mgr. Anna Mengerová a Mgr. Irena Sibřinová.

Činnost školního speciálního pedagoga (ŠSP) je samostatná poradenská služba. Jedná se o komplexní službu specialisty směrem k žákům školy, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. ŠSP se zabývá zejména speciálními vzdělávacími potřebami žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání.

ŠSP poskytuje své služby jakožto poradenský pracovník školy pro maximální možnou podporu žáků, kteří ji prokazatelně potřebují. A to zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tedy žákům se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností (SVPŠD, dříve SPU), ale i žákům ohroženým vznikem obtíží a školním neúspěchem. Pracovat může i s žáky s přechodnými a jinými problémy či s žáky mimořádně nadanými.

Spolupracuje s pedagogy a třídními učiteli při vyhledávání žáků se SVP. Pedagogům i asistentům pedagoga ve škole poskytuje ŠSP možnost individuálních konzultací o konkrétních vzdělávacích potřebách žáků. Během své činnosti se může částečně podílet na tvorbě plánů pedagogické podpory (PLPP) či individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky se SVP. Ve škole úzce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště - školní psycholožkou a výchovnými poradci. V případě potřeby komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve škole (PPP, SPC). Zároveň může spolupracovat i s dalšími odborníky, kteří podporují a pomáhají v rámci svého oboru při péči o žáky (psychologové, logopedi a další).

Poskytované služby

Školní speciální pedagog poskytuje individuálně či skupinově následující speciálně pedagogické služby:

Realizuje a vede hodiny speciálně pedagogické péče, které probíhají nad rámec vyučování. Jedná se o činnost školního speciálního pedagoga s žáky se SVP. Tyto hodiny mohou být takto poskytovány žákům, jež na ně mají nárok na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Rozumí se tím další forma péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. V těchto hodinách probíhají činnosti reedukační, kompenzační a stimulační.

Při realizaci podpůrných opatření se ŠSP ve své činnosti zaměřuje též na hodiny pedagogické intervence, které spočívají v podpoře vzdělávání žáka v daném předmětu (českém jazyce či matematice) a v podporování jeho přípravy na výuku. Tato služba může být poskytována žákům, kteří na ni mají nárok rovněž na základě doporučení z PPP.

Pozn. ŠSP oslovuje s nabídkou služeb zákonné zástupce těch žáků, kteří mají nárok (na základě doporučení ze ŠPZ) na poskytování hodin speciálně pedagogické péče či pedagogické intervence. V případě jejich zájmu o zařazení žáka do hodin je pak zapotřebí písemné udělení individuálního informovaného souhlasu s poskytovanou službou. Ten je sjednáván se zákonným zástupcem žáka.

ŠSP spolupracuje a komunikuje s dalšími pedagogickými pracovníky ve škole, zejména s třídními učiteli. V součinnosti s pedagogy prvního stupně pomáhá žákům překonávat jejich obtíže v rámci speciálních hodin českého jazyka a literatury. Zde je podporován rozvoj kompetencí a dovedností žáků ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Spolupráce probíhá na základě žádosti třídních učitelů o tuto službu a četnost jejího využívání je plně v kompetenci TU.

Rovněž ŠSP pracuje s vybranými žáky během hodin speciálně pedagogické intervence, a to opět na podkladě spolupráce s třídními učiteli. V rámci úspěšného začlenění žáků se SVP na škole se takto věnuje např. žákům s narušenou komunikační schopností či s odlišným mateřským jazykem.

Kontakt

Školní speciální pedagožky působí v prostorách budovy školy v 1. patře přístavby. Zde jsou umístěny dvě nově vybudované učebny využívané k výchovně-vzdělávacím účelům pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Osobní schůzky se zákonnými zástupci těchto žáků probíhají pouze po předchozí domluvě v době konzultací. Ke komunikaci se ŠSP je možné využívat emailovou adresu i elektronickou žákovskou knížku.

Mgr. Anna Mengerová
Mgr. Irena Sibřinová
školní speciální pedagog
školní speciální pedagog
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultace: úterý 7:45 - 9:00
(pouze po předchozí domluvě)
konzultace: středa 7:45 - 9:00
(pouze po předchozí domluvě)

 

K GDPR

Jakožto poradenský pracovník školy se věnuje všem uvedeným činnostem pro maximální možnou podporu žáků, kteří ji prokazatelně potřebují. Pro přímou práci specialisty s žákem je nutný souhlas jeho zákonného zástupce. Zákonní zástupci žáka jím udělují, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůsouhlas s činností školního speciálního pedagoga ve škole, včetně všech náležitostí s tím souvisejících, zejména s vedením potřebné dokumentace a její archivace podle platných předpisů.

Zákonní zástupci žáka tak souhlasí, aby ŠSP:
- spolupracoval s pedagogy a třídními učiteli při vyhledávání žáků se SVP;
- vytvářel podmínky k co největšímu využití možného potenciálu žáka;
- pracoval s žákem v případě potřeby v hodináchčeského jazyka a literatury;
- poskytl žákovi úvodní poradenskou konzultaci, pokud si jej dítě samo vyhledá apod.

Rozhodnou-li se zákonní zástupci žáka, že souhlas s činností ŠSP pro jejich dítě neudělí - nebudou moci být žákovi služby ŠSP poskytnuty.

Pro zařazení žáka do hodin speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence je zapotřebí písemné udělení individuálního informovaného souhlasu s poskytovanou službou školního speciálního pedagoga. Ten je vždy předem sjednán se zákonným zástupcemžáka, jež má o konkrétní službu zájem a zároveň na ni má nárok na základě doporučení ze ŠPZ.