Přijímací řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy:

Informace k přijímacímu řízení žáků:                                                                                        

5. ročníku,
7. ročníku,
9. ročníku.

Co udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2023:

Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol, zúčastnit se veletrhu školství www.scholapragensis.cz.

Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.

Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru - ředitel SŠ je povinen je zveřejnit do 31. ledna 2023, u škol s talentovými zkouškami do 31. října 2022.

Dne 1. 2. 2023 žáci obdrží prostřednictvím elektronického systému Bakaláři formulář, do kterého zákonní zástupci vyplní kód oboru a název střední školy. Současně jim budou zaslány pokyny, jak dále postupovat. 

Odevzdat přihlášky osobně nebo písemně (doporučeně) do kanceláře SŠ do 1. března 2023. (SŠ s talentovými zkouškami do 30. listopadu 2022)

POZOR: Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány specifické vývojové poruchy školních dovedností a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou z pedagogicko-psychologické poradny přiložením k přihlášce.

 

Střední školy pořádají přijímací zkoušky:

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejich aplikací.

Nemůže-li  se žák z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, je třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů a přihlásit se ke zkoušce v náhradním termínu.

MŠMT pro školní rok 2022/23 vypsalo následující termíny přijímacího řízení: 

Čtyřleté obory na všech typech SŠ (pro žáky 9.tříd)
       13. 4. 2023 (1. termín)
       14. 4. 2023 (2. termín)

Šestiletá a osmiletá gymnázia (pro žáky 5. a 7. tříd)
       17. 4. 2023 (1. termín)
       18. 4. 2023 (2. termín)

Náhradní termíny na výše uvedené typy škol pro žáky, kteří se původních termínů z nějakého důvodu nemohli zúčastnit jsou 10. 5. a 11. 5. 2023. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnotící kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.
Rodiče nepřijatých žáků dostanou písemné oznámení o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Zápisový lístek bude předán žákům výchovným poradcem Mgr. Ivanou Addarovou po přijetí na SŠ.

V případě nepřijetí:

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech, není počet přihlášek omezen.

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

Talentové zkoušky probíhají v lednu 2022.
Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na střední školy v řádném termínu.

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.

Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.

Více informací o jednotné přijímací zkoušce naleznete na odkazu: Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)