Jazyky

Od počátku školního roku 2020/21 nabízíme žákům vstupujícím do 6. ročníku možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou jazyků.

V učebním plánu „jazykové třídy“ dochází k navýšení časové dotace předmětu Anglický jazyk v 6. ročníku. Zároveň jsou do učebního plánu zařazeny nově koncipované předměty, které zajišťují obsahovou provázanost jazykového vzdělávání se vzdělávací oblastí „Člověk a společnost“ a umožňují efektivněji rozvíjet klíčové kompetence žáků v oblasti jazyka, jazykové komunikace a společenských věd.

Konkrétně jsou nově zařazené předměty obsahově zaměřeny na:

budování a prohlubování komunikační schopnosti v anglickém jazyce (6. ročník),
rozvoj jazykové komunikace žáků na věcném základě historických událostí i aktuální společenské situace
(7. ročník),
podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti studiem české i světové literatury (8. ročník),
cílené rozvíjení kritického myšlení žáků a aplikaci etických principů do jazykového vzdělávání
(9. ročník).

Školní vzdělávací program "Škola pro život v demokratické Evropě" umožňuje žákům rozvíjet schopnost efektivně používat jazykové prostředky, správně formulovat hypotézy a následně volit vhodné strategie vedoucí k jejich potvrzení nebo vyvrácení. Podněcuje žáky ke vzájemné toleranci, úctě a respektu kulturních rozdílů v mezinárodním kontextu.

Výuka jazyků je realizována moderními metodami, doplněnými projektovým vyučováním, spoluprací s rodilými mluvčími, realizací výměnných a jazykových pobytů v zahraničí, čímž otevírá žákům nové možnosti pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa.  

Inovované pojetí školního vzdělávacího programu poskytuje žákům příležitost získat takové znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k tomu, aby se jejich jazykové a společensko-vědní vzdělání stalo prostředkem vzdělávání ve všech dalších vzdělávacích oblastech základního vzdělávání a zároveň nástrojem celoživotního vzdělávání a seberealizace.

Školní vzdělávací program
Škola pro život v demokratické Evropě