Školní družina

Provozní doba

6:30 - 17:00 (platná od 2. září 2022)


Vzhledem k provozu a činnosti školní družiny si mohou rodiče vyzvednout děti:
od 12:45 do 13:45
nebo
od 15:00 do 17:00

Důležité informace

Logo školy V čase od 13:45 do 15:00 probíhají řízené činnosti a vycházky mimo budovu školy. Z bezpečnostních důvodů je čipový systém v tomto čase zablokovaný a není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.
Logo školy Příchod do ranní družiny je žákům umožněn do 7:15.
Logo školy Vzhledem k naplněnosti školní družiny budou přednostně přijímáni žáci, kteří budou do družiny docházet nejméně tři dny v týdnu do 15:00. V případě opakovaného nedodržení této podmínky, může být žák z družiny vyloučen.
Logo školy Vyzvedávání žáků je zajištěno přes čipový systém společnosti Bellhop. Čipy je možné zakoupit ve školní družině. Cena je 100,- za kus. Čipy jsou majetkem rodičů, jsou nepřenosné a nevratné!


O naší školní družině

Naše školní družina nabízí dětem pestrý program aktivit v průběhu celého školního roku. Děti mají možnost aktivně se podílet na volbě a výběru činností a samy tak rozhodovat o možnostech trávení volného času v naší družině.

Je pro nás důležité, aby děti byly v družině rády. Společně kreslíme, hrajeme si, vyrábíme, cvičíme, soutěžíme. Moc rádi využíváme s dětmi i školní divadlo, kde nacvičujeme různé scénky, divadýlka nebo zpíváme a tancujeme.

Nedílnou a velmi důležitou součástí družinových činností je aktivní pobyt venku. V průběhu celého školního roku podnikáme s dětmi různé výlety, absolvujeme exkurze, navštěvujeme výstavy a divadelní představení.

Pravidelně se účastníme nejrůznějších výchovně-vzdělávacích či dobročinných projektů. Naši žáci se úspěšně zapojili například do akce "Celé Česko čte dětem" nebo "Recyklohraní". Dlouhodobě spolupracujeme s Albatrosem, nadací Modrá rybka a Městskou knihovnou. V minulých letech jsme vydávali vlastní kalendáře, vytvořené z obrázků dětí.

V družině také probíhá pravidelný kroužek keramiky. Realizujeme i aktivity, které prostupují napříč odděleními, ať už jsou to různá soutěžní nebo sportovní klání, výlety či vycházky, karneval, akce Družina má talent nebo tematická vyrábění a společné výtvarné projekty.

Níže uvádíme vybrané akce realizované školní družinou.

Družina má talent!
Celé Česko čte dětem
Keramičtí motýli odletěli do botanické zahrady
Projektový týden ve školní družině
Výtvarná soutěž "Hudební inspirace"
Zimní olympiáda ve školní družině
Když nemůžeme do ZOO... (projekt realizovaný v době distanční výuky)