Školní vzdělávací program

Cílem školního vzdělávacího programu "Škola pro život" je vybavit žáky znalostmi, dovednostmi, postoji a kompetencemi, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti aktuální doby, být připraveni pro život, zejména efektivní výukou cizích jazyků a využíváním informačních a komunikačních technologií. Nově koncipovaný ŠVP otevírá školu všem. Je orientován na rozvoj kompetencí každého žáka, respektuje jeho osobní potenciál a individuální potřeby, rozvíjí jeho talent, nadání a zájmy. Cíleně se zaměřuje na dovednosti žáků aplikovat vědomosti, komunikovat, zdůvodňovat, kriticky myslet, identifikovat problémy a hledat optimální strategie pro jejich řešení, pracovat s moderními informačními a komunikačními prostředky. To znamená na vybavení každého žáka vším potřebným pro spokojený a radostný život.

odrážka

Od počátku školního roku 2020/21 mají žáci při vstupu na druhý stupeň základního vzdělávání možnost se nadále vzdělávat a maximálně naplňovat svůj potenciál v jedné ze tří profilových tříd. Výuka v profilových třídách dle nově koncipovaného školního vzdělávacího programu umožňuje žákům učit se a rozvíjet svou osobnost prostřednictvím oblasti jejich zájmu, tj. toho, co je baví. Současně pomáhá udržet jejich motivaci k seberozvoji na vysoké úrovni i na 2. stupni základního vzdělávání a přispívá tak k jejich budoucí úspěšnosti. Školní vzdělávací program pro všechny tři profilové třídy předpokládá uplatňování inovativních vzdělávacích postupů včetně projektové a blokové výuky realizované i v odborných centrech mimo budovu školy.

Profilové třídy:

odrážka třída s rozšířenou výukou jazyků;
odrážka třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy;
odrážka třída s rozšířenou výukou informatiky.

Školní vzdělávací program
Škola pro život v demokratické Evropě
Školní vzdělávací program
Škola pro zdravý a aktivní život
Školní vzdělávací program
Škola pro život v informační společnosti
   

Od září 2022 škola vyučuje podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu, který zahrnuje změny stanovené revizí RVP ZV z roku 2021 včetně implementace nově vymezené vzdělávací oblasti Informatika. 

Kompletní školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.