Školní speciální pedagog

Na naší základní škole působí školní speciální pedagožky – Mgr. Anna Bícová Mengerová a Mgr. Irena Sibřinová.

Mgr. Anna Bícová Mengerová Mgr. Anna Bícová Mengerová
Mgr. Irena Sibřinová Mgr. Irena Sibřinová
školní speciální pedagog
školní speciální pedagog
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultace: středa a pátek 7:15 – 7:45
(pouze po předchozí domluvě)
konzultace: středa a pátek 7:15 – 7:45
(pouze po předchozí domluvě)

 

Činnost školního speciálního pedagoga (ŠSP) je samostatná poradenská služba. Jedná se o komplexní službu specialisty směrem k žákům školy, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.

Tento poradenský pracovník školy pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tedy žáků se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností (SVPŠD, dříve SPU) či žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Současně se podílí i na vzdělávání žáků mimořádně nadaných.

Školní speciální pedagog individuálně či skupinově vede hodiny předmětu speciálně pedagogické péče. Hodiny mohou být poskytovány žákům, jež na ně mají nárok na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP). V těchto hodinách probíhají činnosti reedukační, kompenzační a stimulační. Poskytování tohoto podpůrného opatření probíhá pouze na základě písemného udělení individuálního informovaného souhlasu* zákonným zástupcem žáka.

ŠSP spolupracuje zejména s třídními učiteli. Pedagogům i asistentům pedagoga poskytuje možnost individuálních konzultací o konkrétních vzdělávacích potřebách žáků. Během své činnosti se může částečně podílet na tvorbě plánů pedagogické podpory (PLPP) či individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky se SVP. Ve škole úzce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště. V případě potřeby také komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která navrhují podpůrná opatření a konkrétní doporučení pro vzdělávání žáka. Zároveň může spolupracovat i s dalšími odborníky, kteří podporují a pomáhají v rámci svého oboru při péči o žáky (klinický logoped a další).

*K GDPR

Pro přímou práci specialisty se žákem je nutný písemný souhlas zákonného zástupce žáka. Zákonní zástupci žáka jím udělují, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas s činností školního speciálního pedagoga ve škole, včetně všech náležitostí s tím souvisejících, zejména s vedením potřebné dokumentace a její archivace podle platných předpisů. Rozhodnou-li se zákonní zástupci žáka, že souhlas s činností ŠSP pro jejich dítě neudělí - nebudou moci být žákovi služby ŠSP poskytnuty.