Školní speciální pedagog

Základní informace

Na naší základní škole působí školní speciální pedagožky – Mgr. Anna Mengerová a Mgr. Irena Sibřinová. Činnost školního speciálního pedagoga je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům (zákonným zástupcům) a pedagogům.ŠSP se zabývá zejména speciálními vzdělávacími potřebami žáků na naší škole a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro jejich úspěšnou integraci.

Své speciálně pedagogické služby poskytuje individuálně nebo skupinově:
- integrovaným žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), žákům se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností (SVPŠD, dříve SPU);
- žákům ohroženým vznikem obtíží, kteří potřebují zvýšenou podporu;
- i žákům s přechodnými problémy.

Ve své činnosti realizuje a vede hodiny speciálně pedagogické péče, které probíhají nad rámec vyučování. Jedná se o individuální či skupinovou práci školního speciálního pedagoga s žáky se SVP. Reedukační skupiny mohou být takto poskytovány žákům, jež na ně mají nárok na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP).Rozumí se tím další forma péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. V těchto hodinách probíhají činnosti reedukační, kompenzační a stimulační.Při realizaci podpůrných opatření se ŠSP ve své činnosti zaměřuje též na hodiny pedagogické intervence, které spočívají v podpoře vzdělávání žáka v daném předmětu a v podporování jeho přípravy na výuku. Tato služba může být poskytována žákům, kteří na ni mají nárok rovněž na základě doporučení z PPP.

ŠSP spolupracuje a komunikuje s dalšími pedagogickými pracovníky ve škole, zejména s třídními učiteli. V součinnosti s pedagogy prvního stupně pomáhá žákům překonávat jejich obtíže v rámci vybraných hodin českého jazyka a literatury. Zde je podporován rozvoj kompetencí a dovedností žáků ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Pedagogům i asistentům pedagoga ve škole poskytuje ŠSP možnost individuálních konzultací o konkrétních vzdělávacích potřebách žáků.Během své činnosti se může částečně podílet na tvorbě plánů pedagogické podpory (PLPP) či individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro integrované žáky.

Ve škole úzce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště - školní psycholožkou a výchovným poradcem. V případě potřeby komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve škole (PPP, SPC). Zároveň může spolupracovat i s dalšími odborníky, kteří podporují a pomáhají v rámci svého oboru při péči o žáky (psychologové, logopedi a další).

 

Kontakt

Mgr. Anna Mengerová
Mgr. Irena Sibřinová
školní speciální pedagog
školní speciální pedagog
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultace: úterý 7:45 - 9:00
(pouze po předchozí domuvě)
konzultace: středa 7:45 - 9:00
(pouze po předchozí domluvě)

 

K GDPR

Jakožto poradenský pracovník školy se věnuje všem uvedeným činnostem pro maximální možnou podporu žáků, kteří ji prokazatelně potřebují. Pro přímou práci specialisty s žákem je nutný souhlas jeho zákonného zástupce. Tento souhlas je součástí školního dokumentu: Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákonní zástupci žáka jím udělují, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůsouhlas s činností školního speciálního pedagoga ve škole, včetně všech náležitostí s tím souvisejících, zejména s vedením potřebné dokumentace a její archivace podle platných předpisů.

Zákonní zástupci žáka tak souhlasí, aby ŠSP:
- spolupracoval s pedagogy a třídními učiteli při vyhledávání žáků se SVP;
- vytvářel podmínky k co největšímu využití možného potenciálu žáka;
- pracoval s žákem v případě potřeby v hodináchčeského jazyka a literatury;
- poskytl žákovi úvodní poradenskou konzultaci, pokud si jej dítě samo vyhledá apod.

Rozhodnou-li se zákonní zástupci žáka, že souhlas s činností ŠSP pro jejich dítě neudělí - nebudou moci být žákovi služby ŠSP poskytnuty.

 

Pro zařazení žáka do hodin speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence je zapotřebí písemné udělení individuálního informovaného souhlasu s poskytovanou službou školního speciálního pedagoga. Ten je vždy předem sjednán se zákonným zástupcemžáka, jež má o konkrétní službu zájem a zároveň na ni má nárok na základě doporučení ze ŠPZ.