SRPŠ

Od roku 2008/2009 funguje na naší škole SRPŠ. Při svém vzniku si vytyčilo tři základní oblasti svého působení. Tou první je částečná spoluúčast na řízení školy a úzká spolupráce s jejím vedením, tou druhou ekonomická zainteresovanost v mimoškolních aktivitách našich žáků a tou třetí finanční výpomoc při pořizování některých specifických či nestandardních potřeb.

Příspěvek na žáka na jeden školní rok činí na naší škole 400 Kč. Má-li rodina na škole dvě děti, mladší sourozenec platí pouze poloviční částku. Případní další sourozenci téže rodiny jsou od příspěvku osvobozeni. V loňském roce bylo 141 žáků prvním sourozencem a pět dokonce sourozencem druhým. Ve srovnání s ostatními školami na obvodu patří výše našeho příspěvku k těm prokazatelně nejnižším.

V loňském školním roce bylo celkem na příspěvcích vybráno 219 000 Kč. Z celkového počtu cca 650 žáků bylo pouze dvanáct, jejichž rodiče se rozhodli do SRPŠ nevstoupit. Častokrát se jedná o cizince. Z výše uvedených prostředků bylo téměř 100 000 Kč použito na školní výlety, neboť každý žák může na školní výlet čerpat částku odpovídající polovině celoročního příspěvku, tedy 200 Kč. Dále bylo použito téměř 20 000 na příspěvky v rámci ŠvPř, 13 500 Kč bylo investováno do nákupu sportovních dresů se školními insigniemi, 23 000 Kč investovalo SRPŠ do organizace, pohoštění a cen v rámci MDD, 6 000 Kč byly náklady na tradiční rodičovský turnaj v pétanque, doplnění školní knihovny a nákup knih v rámci povinně volitelné četby napříč spektrem všech ročníků vyšlo cca na 11 000 Kč. To jsou namátkou pouze některé z oblastí investic. Kromě nich můžeme zmínit i finanční příspěvky na tabla žáků devátých ročníků i na jejich slavnostní vyřazování v rámci přechodu na SŠ, lyžařský kurs či velikonoční a vánoční soutěže pro naše žáky.

Každá třída má ve vedení SRPŠ svého zástupce, který spolurozhoduje o investicích a tlumočí požadavky, podněty či nápady ostatních rodičů ze třídy na pravidelných sezeních, která se konají vždy před třídními schůzkami. Na těchto setkáních je pokaždé přítomna ředitelka školy a zástupce SRPŠ z řad pedagogů. Oba informují zúčastněné o aktuální situaci, zodpovídají případné dotazy, reagují na podněty či stížnosti a seznamují s plánovaným rozvojem školy či investicemi do budoucna.

Postupem doby se SRPŠ stalo nedílnou součástí naší školy. Vzájemná spolupráce je pro obě strany více než prospěšná a nejvíce z toho těží nejen žáci, ale škola jako taková. V letošním školním roce se žádné navýšení příspěvků neplánuje. Schůzka zástupců SRPŠ s vedením školy je naplánována na 17. 9. 2018 před začátkem prvních letošních třídních schůzek.

.

SRPŠ – finance pro školní rok 2017/18