SRPŠ

SRPŠ se ve školním roce 2008/9, kdy bylo založeno, stalo nedílnou součástí naší školy. Neustále rozvíjí své aktivity ve třech základních oblastech. Prostřednictvím svých zástupců ze všech tříd školy se spolupodílí na fungování i řízení ZŠ Glowackého. Na pravidelných schůzkách, které se konají většinou dvakrát do roka, a to téměř vždy před třídními schůzkami, tlumočí jednotliví zástupci vedení školy své připomínky, nápady či dotazy, které mohou souviset prakticky se všemi oblastmi od výuky jednotlivých předmětů až po fungování školní jídelny či družiny.

Další oblastí, která je pro zdárný chod školy neméně důležitá, je ekonomická zainteresovanost v oblasti školních, ale hlavně mimoškolních aktivit našich žáků. Sem patří například sportovní den v rámci MDD, žákovské soutěže, rodičovský turnaj v pétanque, lyžařský kurs a mnoho dalšího.

A konečně poslední oblastí výpomoci SRPŠ jsou finanční příspěvky na pořizování některých specifických či nadstandardních potřeb žáků a školy. Sem patří pravidelné investice do školní knihovny. Díky nim pravidelně dokupujeme zajímavé a vhodné tituly nejen pro společnou četbu v rámci ročníků, ale i celkový knižní fond naší knihovny je tím pravidelně doplňován a modernizován. Dále sem patří pořizování žákovských dresů, které jsou v rámci reprezentace školy v mnoha sportovních soutěžích nutností. Jmenujme také slavnostní tabla devátých ročníků, jejich rozloučení, vánoční a velikonoční výzdoby a mnoho dalších věcí.

Na první schůzce zástupců tříd, která proběhla v prvních týdnech tohoto školního roku, bylo téměř jednomyslně rozhodnuto o navýšení ročních příspěvků, které byly od roku založení, tedy od roku 2008, neměnné. Na tuto schůzku přišel náš zástupce SRPŠ, p. uč. Slabý, s návrhem mírného navýšení, avšak odcházel zcela ohromen, neboť sami zástupci rodičů si vynutili radikálnější navýšení. Nově se tedy platí za první dítě ve škole 600 Kč a za sourozence 500 Kč. Třetí a další děti v rodinách jsou od příspěvků osvobozeny. Samozřejmě zůstalo v platnosti pravidlo, že z těchto příspěvků se každému dítěti, jehož rodiče jsou členy SRPŠ, hradí částka 200 Kč jako příspěvek na školní výlet.

Dne 15. 11. tohoto roku byl ukončen výběr ročních příspěvků. Z celkového počtu cca 720 žáků je pouze 31 rodičů, kteří se z různých důvodů rozhodli do našeho sdružení nevstoupit. V letošním školním roce musí zástupci SRPŠ na své jarní schůzi zvolit nového předsedu, neboť dosavadní předsedkyně, paní H. Böhmová, končí, jelikož její dcera opouští po devíti letech brány naší školy. Současně s touto volbou ve stejném termínu proběhne i volba nového zástupce z řad rodičů do Školské rady.

Stalo se tradicí, že předsedkyně SRPŠ zastává současně i funkci předsedkyně školské rady. Vzájemná spolupráce vedení školy, pedagogů, ostatních zaměstnanců a SRPŠ dosahuje vysoké úrovně a nezanedbatelným způsobem se podílí na neustále se zkvalitňující image naší školy.

V přílohách níže si můžete prostudovat finanční zprávu SRPŠ za školní rok 2018/19 a strukturu příspěvků SRPŠ pro školní rok 2019/20.

Mgr. Martin Slabý, zástupce SRPŠ za pedagogický sbor

Finanční zpráva za školní rok 2018/19

Struktura příspěvků SRPŠ na školní rok 2019/20