Koncepce a vize školy

Naše škola

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 je plně organizovanou základní školou s prvním i druhým stupněm (včetně přípravných tříd) a školní družinou. Od školního roku 2001/2002 je školou s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Nachází se v klidném prostředí na okraji bohnického sídliště a součástí areálu školy jsou rozsáhlá sportoviště a dopravní hřiště. V současné době školu navštěvuje 690 žáků.

Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, jehož cíle směřují k všestrannému rozvoji žáků. Pro školní rok 2018/19 jsme provedli revizi tohoto dokumentu a aktualizovali jeho obsah zejména vzhledem k profilaci školy – zaměření na rozšířenou výuku informatiky.

Cílem školního vzdělávacího programu je vybavit žáky znalostmi, dovednostmi, postoji a kompetencemi, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti aktuální doby, být připraveni pro život, zejména efektivní výukou cizích jazyků a využíváním ICT. Nově koncipovaný ŠVP je orientován na rozvoj kompetencí každého žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby, rozvíjí jeho talent, nadání a zájmy. Usiluje o to, aby se ICT postupně staly prostředkem vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělávání a zároveň nástrojem celoživotního vzdělávání, seberealizace.

 

O co usilujeme

Chceme být školou otevřených možností, která vzdělává a vychovává žáky v bezpečném a motivujícím prostředí a připravuje je k úspěšnému životu v neustále se proměňujícím světě. Naším cílem je naučit žáky aplikovat vědomosti, komunikovat, zdůvodňovat, kriticky myslet, identifikovat problémy a hledat optimální strategie pro jejich řešení, pracovat s moderními informačními a komunikačními prostředky. To znamená vybavit každého žáka vším potřebným pro spokojený a radostný život.

Naším záměrem je do výuky a do života školy implementovat nové trendy a inovativní postupy ve vzdělávání, v hodnocení žáků, potřebné změny v organizaci a širším pojetí kultury školy.

Usilujeme o to, aby:
 -  naši žáci se stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokázali kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, získali touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k životnímu prostředí;
 -  naši žáci dokázali aplikovat znalosti a dovednosti automaticky, bezděčně při řešení nejrůznějších životních situací = efektivně a úspěšně se adaptovali na aktuální požadavky moderní společnosti;
 -  v naší škole bylo dobře žákům i učitelům, abychom školu mohli označovat jako školu rodinného typu. Máme společný zájem – poznávat, prožívat a tvořit v bezpečném prostředí školy a komunity;
 -  naše škola se stala místem, kam budou žáci rádi chodit, kde získají mnoho potřebných znalostí a dovedností a kde se rodiče a jiní členové komunity budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí;
 -  na naši školu byli pedagogové a žáci pyšní, rodiče a ostatní členové komunity ji navštěvovali a podporovali.

 

Jak naše záměry realizujeme

Naše žáky se snažíme vybavit znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě. Výchova a vzdělávání ve škole s programem specificky zaměřeným na rozšíření výuky ICT vytváří nové příležitosti pro rozvoj samostatného myšlení žáků, učí je samostatně získávat informace, kriticky je posuzovat, třídit a pracovat s nimi.

Snažíme se o průběžnou modernizaci budovy školy a pomůckové opory k výuce jednotlivých předmětů. Budujeme nové odborné učebny, abychom vytvořili vhodné podněcující prostředí zvyšující efektivitu asimilace nových poznatků a dovedností. Chceme, aby se v prostorách naší školy žáci, učitelé i rodiče cítili bezpečně a příjemně.

Aktualizovaný školní vzdělávací program nám umožňuje vytvořit takové podmínky pro učení žáků, aby dokázali aplikovat získané znalosti a dovednosti automaticky, přirozeně při řešení nejrůznějších životních situacích, tj. aby žáci byli schopni jednat efektivně, úspěšně se adaptovali na aktuální požadavky moderní společnosti. Výuka je vedena tak, aby byli žáci co nejlépe připraveni k budoucímu učení, ke studiu na středních školách.

Využíváme efektivní metody výuky, které vedou k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu (vzdělávání v souvislostech, skupinové vyučování, krátkodobé a dlouhodobé projekty). Výuka je realizována jako proces, kterým žáci procházejí společně s učiteli, poznávají a učí se nové věci, jež využijí v praktickém životě. Učitelé provázejí žáky na této cestě, volí nejvhodnější metody a formy práce, vhodně zapojují motivaci, a tím vtahují žáky do maximální účasti na učení.

Snažíme se vytvářet ve škole takové zázemí a podmínky, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznávaného a zároveň zohledňují individuální potenciál každého žáka. Bereme v úvahu žákovy schopnosti, jeho vzdělávací potřeby a zájmy. Nabízíme smysluplné volnočasové aktivity v rámci zájmového vzdělávání.  

V bezpečném a motivujícím prostředí vytváříme podmínky pro maximální duševní i fyzický rozvoj každého žáka na jeho maximální úrovni s důrazem na klíčové kompetence a vnitřní motivaci k celoživotnímu učení.

V pojetí osobnostně sociální výchovy vycházíme z předpokladu, že na cestě za vzděláním se žák neustále vyvíjí, stále poznává nové jevy, poznatky, ale zejména se učí poznávat sám sebe, své myšlenky, způsoby uvažování a postoje. Klíčové je pro nás vedení žáků k vlastnímu sebehodnocení i k uvědomění si své pozice ve skupině vrstevníků. Přitom plně respektujeme jedinečnost jednotlivce. Vedeme žáky k odpovědnosti za své učení a chování. Pracujeme se sebereflexí jak v oblasti učení, tak i v chování.

Vedeme žáky k tomu, aby byli zodpovědní za své jednání a chování (adekvátně svému věku), rozvíjíme jejich samostatné myšlení a podporujeme svobodné rozhodování. Posilujeme jejich občanské postoje.

Snažíme se vytvářet ve škole příznivé klima, kde vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. V rámci rozvoje žákovské samosprávné demokracie má každý žák možnost se podílet na činnosti třídní nebo školní samosprávy, svým zapojením ovlivňovat dění ve škole, průběh školních akcí apod.

Program školy organizujeme na principech komunitního vzdělávání a otevřenosti pro aktivity žáků, jejich rodičů i dalších obyvatel regionu.  Rozvíjíme pozitivní vztah školy s rodiči, založený na vzájemné důvěře, toleranci a spolupráci. Pokusíme se různými cestami (projekty) více zapojovat rodiče do činnosti školy. Rozvíjíme spolupráci s vybranými organizacemi, které mohou přispět ke zkvalitnění výsledků vzdělávání. Vytváříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou. Spolupráce se zřizovatelem je významná zejména u grantové politiky a realizace dlouhodobých záměrů rozvoje školy.

Vytváříme podmínky pro to, aby cesta každého našeho žáka za vzděláním byla stále živá, neustále se proměňující, hledající, zkoušející, nacházející, navazující na historii a tradice, ale zejména – v souladu s názvem našeho školního vzdělávacího programu – aby jednoznačně směřovala k jeho připravenosti pro praktický život.