Jazyky

Od počátku školního roku 2020/21 nabídneme žákům vstupujícím do 6. ročníku možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou jazyků, jejíž školní vzdělávací program právě připravujeme.

V učebním plánu „jazykové třídy“ dojde k navýšení časové dotace předmětu Anglický jazyk v 6. ročníku. V každém ročníku je plánováno vedení jedné hodiny Anglického jazyka týdně rodilým mluvčím. Zároveň budou do učebního plánu zařazeny nově koncipované předměty, které zajistí obsahovou provázanost jazykového vzdělávání se vzdělávací oblastí „Člověk a společnost“ a umožní efektivněji rozvíjet klíčové kompetence žáků v oblasti jazyka, jazykové komunikace a společenských věd.

Konkrétně budou vyučovány předměty, jejichž obsahová náplň bude:

rozvíjet a prohlubovat komunikační schopnosti v anglickém jazyce (6. ročník),
podpořit a rozvíjet čtenářskou gramotnost studiem české i mezinárodní populární literatury
(7. ročník),
rozvíjet jazykovou komunikaci žáků na věcném základě historických událostí i aktuální společenské situace (8. ročník),
aplikovat etické principy do jazykového vzdělávání
– snižovat jazykové bariéry a vést k vzájemné toleranci, úctě a respektu kulturních rozdílů v mezinárodním kontextu (9. ročník).

Výuka jazyků bude realizována moderními metodami, doplněnými projektovým vyučováním, spoluprací s rodilými mluvčími, realizací výměnných a jazykových pobytů v zahraničí, čímž otevře žákům nové možnosti pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa.  

Inovované pojetí školního vzdělávacího programu poskytne žákům příležitost získat takové znalosti a dovednosti, které budou předpokladem k tomu, aby se jejich jazykové a společensko-vědní vzdělání stalo prostředkem vzdělávání ve všech dalších vzdělávacích oblastech základního vzdělávání a zároveň nástrojem celoživotního vzdělávání a seberealizace.