Mestska cast Praha 8
Ministerstvo ?kolství, mláde?e a t?lovýchovy
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Evropské strukturální a investi?ní fondy
Pro?koly.cz
Madio, s.r.o.
?esko-n?mecký fond budoucnosti
Tacofoti.cz
Ovoce a zelenina do ?kol
Bona Helpo, s.r.o.
Laktea, o.p.s.
Fond Sidus