Sport

Od počátku školního roku 2020/21 nabídneme žákům vstupujícím do 6. ročníku možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jejíž školní vzdělávací program právě připravujeme.

V učebním plánu „sportovní třídy“ dojde k navýšení časové dotace předmětu tělesná výchova a zařazení nových předmětů sledujících cíle vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“. Zaměření programu jednotlivých předmětů vychází ze státní koncepce podpory sportu a tělesné výchovy. Podporuje motivaci žáků k pohybovým činnostem, zájem žáků o zapojení do mimoškolních sportovních aktivit a rozvíjí správné návyky žáků v souladu se zdravým životním stylem.  

Do učebního plánu budou zařazeny nově koncipované předměty, které se konkrétně zaměřují na:

všestranný rozvoj motorických schopností a dovedností včetně plaveckého výcviku – časová dotace předmětu tělesná výchova 3 hodiny týdně (6. ročník),
osvojování základních pojmů a strategií sportovního tréninku včetně jejich aplikace – principy rozvoje motorických schopností a osvojování motorických dovedností (7. ročník),
hlubší seznámení a porozumění stavbě lidského těla a fyziologických procesů, které se v něm uskutečňují (8. ročník),
pojímání sportu a pohybových aktivit v hlubších společenských kontextech (9. ročník).

Výuka bude realizována moderními aktivizačními formami a metodami doplněnými mimoškolními letními i zimními sportovními kurzy (lyžařské výcvikové kurzy, cyklistický výcvik, vodácký kurz, kurz zaměřený na osvojení bruslařských dovedností, pobyt v přírodě). Důraz bude kladen na poznávání, jak se učit pohybovým aktivitám, a na získání povědomí, kdy a jak pohyb správně použít. Inovované pojetí školního vzdělávacího programu umožní efektivněji přispívat ke zvyšování úrovně pohybových schopností a dovedností žáků a k rozvíjení jejich zdravotně orientované zdatnosti v celoživotní perspektivě.