Informatika

Od školního roku 2018/19 umožňujeme žákům navštěvovat od 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou informatiky, ve které probíhá výuka podle nově koncipovaného školního vzdělávacího programu „Škola pro život v informační společnosti“.

Koncepce vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií na naší škole má nadčasový charakter. Reflektuje výzvy neustále se měnícího světa a svým pojetím umožňuje žákům připravit se pro reálný život v aktuálních společenských podmínkách.

Obsah vzdělávání je obecně zaměřen na získání a prohloubení dovedností ovládat digitální technologie, na způsoby získávání, prezentování a ověřování věrohodnosti informací, využívání informačních systémů, zásady komunikace v digitálním prostředí, na dodržování základních typografických, estetických a bezpečnostních pravidel. Předpokládá využívání algoritmického myšlení a programových postupů. Zahrnuje aplikaci ICT v rámci ostatních předmětů, metody řízeného objevování, samostatné řešení úkolů a projektové formy výuky.

Konkrétně jsou nově zařazené informaticky orientované předměty obsahově zaměřeny na:

získání a prohloubení dovedností ovládat digitální technologie (6. ročník),
aplikaci digitálních dovedností při zkoumání příčin přírodních procesů, souvislostí či vztahů mezi nimi - badatelská dílna přírodních věd (7. ročník),
využívání digitálních technologií v oblasti matematické - statistické zpracování dat (8. ročník),
rozvoj schopností aplikovat získané digitální dovednosti v širším kontextu - realizace krátkodobých i dlouhodobých projektů (9. ročník).

Inovované pojetí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie v ŠVP a rozšířená výuka informatiky umožňují žákům získat takové znalosti a dovednosti, které budou předpokladem k tomu, aby se digitální technologie postupně staly jejich prostředkem vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělávání a zároveň nástrojem celoživotního vzdělávání a seberealizace.

Výuka předmětu zároveň zahrnuje speciální modul zaměřený na technické vzdělávání žáků základních škol, který je výstupem projektu EU "Polytechnická hnízda pro Prahu".

Od září 2018 navázala naše škola spolupráci s Katedrou informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Školní vzdělávací program
Škola pro život v informační společnosti